Ana Sayfa Site Ağacı Arama RSS Kültür Turizm Bakanlığı Twitter Kültür Turizm Bakanlığı Facebook Kültür Turizm Bakanı Ömer Çelik Türkçe   |   English
Kültür

TÜRK KÜLTÜR TARİHİ

Türk Kültürü

Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişten beri değişerek devam eden, kendine özgü, sanatı, inançları, örf ve adetleri, anlayış ve davranışları ile  onun kimliğini oluşturan yaşayış ve düşünüş tarzıdır. Topluma bir kimlik kazandıran, dayanışma ve birlik duygusu verdiği toplumda düzeni de sağlayan maddi ve manevi değerlerin bütünüdür.

Türk kültürü de Türk milletinin hayat tarzını ifade eder. Tarihi süreç içerisinde farklı medeniyetlerle buluşan Türk kültürü, insanlık tarihinin en zengin kültürlerinden biri haline gelmiştir.

Türk kültür ve medeniyeti, Türklerin devlet kurduğu coğrafyanın etkisi ile “Bozkır Kültürü” olarak adlandırılmaktadır. 

 

 Türk Kültür Tarihi için...  

 

 HALK KÜLTÜRÜ

Gelenek-Görenek ve İnançlar

Gelenek sözcüğü, Türkçe gelmekten türetilen sözcüktür. Bir toplumda kuşaktan kuşağa geçen kültür kalıtları, alışkanlıklar, bilgiler, davranışları ifade eder. Bir şeyi görüle geldiği gibi yapma alışkanlığı olarak tanımlanan görenek, öteki sosyal alışkanlıklar gibi gerekli ve uygun, görülenleri kapsar, ama bunların mutlaka yerine getirilmesini istemez zamanla ortadan kalkabilirler ama bir kez yerleşip de, geniş kitlelerce benimsenince olağan ve doğal olarak kabul edilirler. İnanç, genel anlamda toplumun zaman içerisinde bir şeyle ya da olguyla ilgili olarak oluşturduğu ortak kanıya güvenme ve bağlanmadır.
Detaylı bilgi için tıklayınız...

Bayramlar-Törenler-Kutlamalar

Milli ve dini olarak kutlanan önemli günlere bayram; bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya günü ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizilerine törenler ve kutlamalar denilmektedir. Bayramlar, Dini Bayramlar, Milli Bayramlar ve Mevsimlik Bayramlar olarak üç grup altında ele alınabilir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Halk Müziği

Bir yörenin yerleşik insanları tarafından üretilen, severek söylenen ve çalınan, o yöre insanının ortak yapıtı haline gelen ve kulaktan kulağa aktarılarak yaşatılıp günümüze kadar ulaşan müziklerdir. Bu müzikler yerel kültürlerin izlerini taşır ve yaratıcılarının adları çoğunlukla belirsizdir. Ülkemiz Halk Müziği, tarihin eski zamanlarından bugüne değin Anadolu ve Rumeli’de yaşamış bütün uygarlıkların, kendilerine özgü kültürel farklılıkları içinde barındırarak oluşan ve sonuçta zenginlik ve çeşitliliği ile tüm dünyada ender görülen bir yapıdadır. Halk Müziğimiz, bölgesel özellikleri bakımından çok çeşitlilik ve farklılık göstermektedir.
Detaylı bilgi için tıklayınız...

Halk Oyunları

Asırlardır yalın bir eğlence unsuru olarak görülen halk oyunları, bünyesinde barındırdığı maddi ve manevi kültür öğeleri ile zengin bir yapı sergiler. İnsanoğlun; bir anda büründüğü duygusal yapının dışavurumudur. Bazen neşeyi, bazen kederi bazen de tanrıyla olan diyalogunu hareketlerle bir müzik eşliğinde ifade eder. Bir hayvanın taklidini, tarımsal faaliyetleri ve günlük yaşamı çeşitli halk oyunlarımızda izlemek mümkündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız...   

Çocuk Oyunları ve Oyuncakları

Halk kültürünün konu başlıkları içerisinde değerlendirilen geleneksel çocuk oyunları yer ve zamanı oynayanlara göre değişse de belli kuralları olan, ebe, eş, takım seçimi, sayışma, ödül ve ceza gibi kendisini bütünleyen öğelere yer veren, zaman zaman müzik ve araç gereçten yararlanılan, genellikle grupla gerçekleştirilen bir eylemlerdir. Geleneksel oyuncaklar ise, genellikle tahta, bez, toprak, çeşitli bitkiler, meyve ve sebzeler ile teneke gibi doğal ve atık malzemeler kullanılarak, çoğunlukla belli bir üreticisi olmamasına karşın farklı yörelerde benzer tekniklerle üretilen objelerdir.  
Detaylı bilgi için tıklayınız...

Halk Sporları

Geçmişte ve günümüzde, halk arasında uygulanan güreş (aba güreşi, şalvar güreşi, yağlı güreş, kar güreşi vb.), binicilik, okçuluk, cirit, kayak gibi çeşitli spor dalları incelenmekte, sporcuların yetiştirilmesi, karşılaşmaların yapıldığı alanın hazırlanması, sporcuların beslenmesi ve giyimi, kurallar, hakem hazırlıkları gibi konular bu başlık altında araştırılmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

 
Geleneksel Türk Tiyatrosu

Tiyatro sözcüğü Yunanca  “seyirlik yeri” anlamında kullanılan theatron sözcüğünden türetilmiş ve dilimize yerleşmiştir. Geleneksel gösteri sanatlarımızdan Karagöz, kukla, ortaoyunu, meddahlık, hokkabazlık,  ve köy seyirlik oyunlarının tümünü kapsayan bir tanımlamadır. Halk Tiyatrosu veya Geleneksel Tiyatro olarak da adlandırılmaktadır.      Halk tiyatrosunun temel özelliği güldürü ve taklit olup,  yaşamı olduğu gibi yansıtan, özgürlükçü bir tiyatrodur. Oyunlarda yer alan kişilikler tip düzeyindedir, karakter boyutuna ulaşmazlar. Doğaçlamaya dayanır,  anlatı önemli bir yer tutar. Konularını yaşamın içinden alır.
Detaylı bilgi için tıklayınız...

Geleneksel El Sanatları

El sanatı; belirli ham maddeleri el becerisi ve basit el aletleri yardımıyla, işlenmiş ürünler haline dönüştürmek olarak tanımlanabilir.
Geleneksel el sanatı türlerinin sınıflandırılmasında ortak özelliklerin en belirgini olan unsur, ürünün aslını oluşturan hammaddedir. Bu bağlamda geleneksel Türk el sanatları kullanılan hammaddelerine göre 8 ana gruba ayrılarak incelenebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

 
Geleneksel Giyim-Kuşam-Süslenme

Türkiye’deki giyim kuşam geleneği, malzemesi, biçimi, süslemesi, yaşa ve cinsiyete göre değişmesiyle halk kültürünün zengin kaynaklarından birisini oluşturmaktadır. Giyim kuşam kültürünü çocuk giyim-kuşamı-süslenme, kadın giyim-kuşamı-süslenme, erkek giyim-kuşamı-süslenme, özel gün giysileri, geleneksel kurumlarda giyim-kuşam-süslenme ve tarikatlarda giyim-kuşam-süslenme gibi 6 ana başlık altında incelemek mümkündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız...
Halk Resmi

Halk resmi örneklerine daha çok at arabası, kamyon gibi taşıtlarda ve süsleme amaçlı, geleneğe dayalı mitolojik söylemlerle bağdaşan olağanüstü yaratıklarla bezenmiş duvar süslerinde rastlanmaktadır. Cam, ayna gibi yüzeylere boya ve renkli yaldız kağıtlarla yapılan + cam altı + resimlerde en çok görülen motif şahmeran ve kanatlı at, üstü insan altı hayvan olan mitolojik yaratıklardır.  

 Detaylı bilgi için tıklayınız...

Halk Mimarisi (Mimarsız Mimarlık)

Halk mimarisi; halkın kendisi için oluşturduğu nesnel yaşam çevresidir. Halk mimarisinin genel etkenler altında gelenekselleşen, anonim bir tasarım sürecinde oluşan bir mimarı olarak da tanımlanabilir.Halk mimarisi; söz konusu toplumun değer yargılarını, dünya görüşlerini, gelenek görenek ve inanç sistemlerini, aile ve akrabalık bağlarını komşuluk ilişkilerini anlamada ve anlatmada kaynaklık eden en önemli verilerden biridir. Resmi ve anıtsal niteliği olan yapılar halk mimarisi dışında değerlendirilirler.
Detaylı bilgi için tıklayınız...

Geleneksel Türk Mutfağı

Beslenme biçimleri, içinde bulunulan kültürel- coğrafi- ekolojik- ekonomik yapıya ve tarihsel sürece göre şekillenmektedir. Türk mutfağı denildiğinde Türkiye'de yaşayan insanların beslenmesini sağlayan yiyecekler- içecekler, bunların hazırlanması, pişirilmesi, korunması; bu işlemler için gerekli araç-gereç ve teknikler ile yemek yeme adabı ve mutfak çevresinde gelişen tüm uygulama ve inanışlar anlaşılmalıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Halk Edebiyatı

Kaynağını geleneklerden, halkın kültüründen alan, içerisinde sanat kaygısı ve estetik bir değer bulunan, bir topluluk veya topluluğun bir üyesi tarafından yaratılan edebi eserlerdir. Dil, biçim, konular, duyarlıklar bakımından halk kültürüne sıkı sıkıya bağlıdır. Halk Edebiyatı; edebî zevk, düşünce ve anlatım gücüne ulaşmış âşık ve tekke tarzı, sahibi belli eserlerle, malzemesi dile dayalı destan, efsane, halk şiiri, mani, ağıt, türkü, bilmece, masal, halk hikâyesi, fıkra, atasözü, deyimler, tekerlemeler gibi sözlü gelenekte yaşayıp kuşaktan kuşağa aktarılan anonim ürünlerden oluşur.

Detaylı bilgi için tıklayınız..

SANAT

Plastik Sanatlar
Plastik sanatlar, geneli itibarıyla, şekil verilebilen somut malzemelerden renk, boyut veya derinlik ihtiva eden ürünlerin ortaya konulduğu sanat dallarının tümünü kapsayan bir terim olup “görsel sanatlar” olarak da ifade edilmektedir. Plastik sanatları oluşturan alt dallar arasında; resim, heykel, seramik, fotoğraf, özgün baskı, gravür v.b. sayılabilir.

Resim ve Heykel Müzeleri - Galeriler - Y ayınlar

Müzik ve Sahne Sanatları
Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip ederek, yurt içindeki sanat faaliyetlerinin milli kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yayılmasını, milletin bu yönden bilgi sahibi olmasını sağlamak; müzik ve sahne sanatlarına ilişkin çalışmaların sosyal ve kültürel gelişme bakımından verimli olması yönündeki faaliyetlerini de orkestralar, korolar, çalgı, ses ve halk dansı  toplulukları aracılığı ile gerçekleştirmektedir.

Türk Halk Müziği KorolarıKlasik Türk Müziği Koroları Topluluklar - Orkestralar

Sanatçılar

Devlet Sanatçısı Ünvanını Alan Sanatçı Listesi

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğe Bağlı Sanat Kurumlarında Görev Alan Solist Sanatçılar

Plastik Sanatlar Alanındaki Sanatçılarımız

Tiyatro

Kültür ve sanat barışa katkıda bulunur ve insanları birbirine yaklaştırarak birbirlerini tanımaları için fırsat sunar. Bu amaçla Devlet Tiyatroları dram sanatının yerli ve yabancı en seçkin eserlerini seyircilerle buluşturmaktadır.

Tiyatro tarihçesi, faliyetleri ve sahnelenen oyunlar için
Ulusal ve Uluslararası Tiyatro Festivalleri
Opera ve Bale
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Müdürlükleri'nde temsil faaliyetleri sürdürülmektedir. Ayrıca her yaz yerli ve yabancı opera ve bale topluluklarının katılımıyla festivaller gerçekleşmektedir.

İstanbul Uluslararası Dans Yarışması

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, iki yılda bir, profesyonel hayata atılmak üzere olan genç dansçıların uluslararası platformda kendilerini göstermeleri için bir fırsat olan İstanbul Uluslararası Dans Yarışması gerçekleştirilmektedir.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, iki yılda bir, profesyonel hayata atılmak üzere olan genç dansçıların uluslararası platformda kendilerini göstermeleri için bir fırsat olan İstanbul Uluslararası Dans Yarışması gerçekleştirilmektedir.

www.istanbulballetcompetition.gov.tr

SinemaSinema
Sinema, 19. yüzyılın sonlarına doğru Paris'te ilk sinematograf gösterimlerinin başlamasından birkaç yıl sonra Türkiye'ye de gelmiştir.

Türkiye'de Sinema - Akıllı İşaretler -Film İstatistikleri
Bakanlık Film  Arşivi - Başvuru İşlemleri

BİLGİ MERKEZLERİ VE YAYIMCILIK

Kütüphaneler
Bakanlığımız birimlerinden Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı Halk, Çocuk ve Yazma Eser Kütüphaneleri ile ilgili bilgiler…

Halk Kütüphaneleri , Yazma Eser Kütüphaneleri, Çocuk Kütüphaneleri  

Yayımlar
Bakanlık yayınları, katılımı sağlanan uluslararası kitap fuarları, TEDA Projesi…

Bakanlık Yayınları
Uluslararası Kitap Fuarları
TEDA (Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatının Dışa Açılması) Projesi

Milli Kütüphane
Koleksiyon
Okuyucu Salonları ve Doluluk Oranı
Ayrıntılı bilgi için: www.mkutup.gov.tr
ISBN-ISSN-ISMN
ISBN hızla değişen ve gelişen dünyamızda artan bilgi üretimini izleyebilmek ve geniş çapta yararlanmaya sunmak için, ISO tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin onayı ile yürürlüğe giren bir kitap numaralama sistemi olup uluslararası bir standarttır.
TELİF HAKLARI
Başvurular

Bandrol, Müzik eserleri yapımcı belgesi, sinema eserleri yapımcı belgesi, BİL-KOD, Kayıt Tescil, Yabancıların film çekim izni başvuruları için;

Başvuru işlemleriniz için tıklayınız...
SOMUT KÜLTÜREL MİRAS 
Kazılar ve Araştırmalar
Kültür ve tabiat varlıkları açısından son derece önemli olan ülkemiz, zengin ve büyük bir kültürel potansiyele sahiptir. Ülkemiz arkeolojik zenginliklerimiz açısından başka hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak kadar emsalsiz bir hazine niteliğindedir.

Detaylı bilgi için : www.kulturvarliklari.gov.tr
Müzecilik Faaliyetleri
Müzeler, uygarlık tarihine ait her türlü objenin, bilimsel kurallar altında sergilenerek, halkın beğeni ve kültürel birikimini zenginleştiren, araştırmacıların çalışmalarını kolaylaştırıcı ve geliştirici tarihi verilerin gelecek kuşaklara aktarıldığı mekânlardır.
Bakanlığımıza Bağlı Müzeler ve Özel Müzeler
Müze ve Örenyerleri giriş üçretleri, Müze ve örenyerlerine girişlerde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönerge ve Süreli Kullanım Yönergesi ve Tahsis Cetveli için Tıklayınız.
Dünya Miras Alanları ve Antik Kentler
Ülkemiz, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında yürüttüğü çalışmalar neticesinde bugüne kadar UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 13 adet varlığımızın alınmasını sağlanmıştır.

Dünya Miras Listesi
Antik Kentler

Sanal Müzeler ve Diğer Mekanlar

Bu bölümde Müzeler, Saraylar, Camiler, Kiliseler, Manastırlar ve bazı özel mekanların görüntülerini 360 derece panorama olarak izleyebilir veya tanıtım filmlerine ulaşabilirsiniz.

Sanal Gezintilere Ulaşmak için tıklayınız.

 Eklenme Tarihi: 04/06/2010 | Güncellenme Tarihi: 09/10/2014Site Kullanım Koşulları | Webmail | Intranet | Dilek ve Şikayetleriniz
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Dünya Miras Listesi Dünya Miras Listesi Atatürk