T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Tez Hazırlama Yönergesi

Tez Hazırlama Yönergesi Oluru için tıklayınız

KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILARININ UZMANLIK TEZLERİNİ HAZIRLARKEN UYACAKLARI YAZIM KURALLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve kapsam
Madde 1-
(1)Bu Yönergenin amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığının görev alanına giren konularda Kültür ve Turizm Uzman Yardımcıları tarafından 08/05/2004 tarihli ve 25456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı Giriş ve Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yeterlik Sınavları İle Atanma, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanacak Kültür ve Turizm Uzmanlığı tezlerinin yazımında belli bir standardı sağlamaktır.
(2) Kültür ve turizm uzman yardımcılarının tezlerini yazarken bu tez yazım kurallarına uymaları zorunludur
Dayanak
Madde 2-
(1)Bu yönerge anılan Yönetmeliğin 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Tez Danışmanın Belirlenmesi, Tez Önerisi

Tez danışmanının belirlenmesi, çekilmesi ve yeni danışmanın atanması
Madde 3-
(1)Kültür ve turizm uzman yardımcısının tez danışmanı, tez konusunun kesinleşip ilgiliye tebliğinden itibaren, anılan Yönetmeliğin 27 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen özellikleri taşıyanlar arasından en geç 15 gün içinde birim amiri tarafından belirlenir ve ilgililere tebliğ edilir. (Ek-I Nolu Form)
(2)Tez danışmanı, belirlendiği tarihten itibaren ilk üç ay içinde, birim amiri tarafından onaylanan gerekçeye istinaden, danışmanlık görevinden çekilebilir (Ek-II Tez Danışmanı Çekilme Formu). Birim amiri, tez danışmanının çekilmesini kabul etmesi halinde, aynı anda yeni bir tez danışmanını da belirler.
Tez önerisi
Madde 4-
(1)Kültür ve turizm uzman yardımcıları tez danışmanlarının belirlendiği tarihten itibaren en geç 2 ay içinde tez danışmanı rehberliğinde bir tez önerisi hazırlarlar. Tez önerisinde tezin adı, araştırma problemi (sorun), tezin konusu, tezin amacı, tezin sınırlılıkları, tezin önemi, kuramsal çerçevesi, yöntemi, kaynakçası, zamanlaması ve ekleri ayrıntılı bir biçimde gösterilir (Ek-III Tez Önerisi Planı).
(2)Kültür ve turizm uzman yardımcıları hazırladıkları tez önerisini birim amirine sunarlar. Birim amiri tez önerisinin bir örneğini Personel Dairesi Başkanlığına gönderir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Biçim ve Yazım Planı

Kullanılacak kâğıdın niteliği
Madde 5-
(1) Tezler, A4 standardında (210 mm x 297 mm) en az 70, en çok 100 gram birinci hamur beyaz kâğıda yazılacaktır. Tez ciltlenip kesildikten (tıraşlandıktan) sonra 208 mm x 295 mm boyutunu korumalıdır. Çalışma alanının gerektirdiği (örneğin teze fotoğraf eklenmesinde olduğu gibi) hallerde boyutlar tez danışmanının onayı ile değiştirilebilir.
Yazı karakteri
Madde 6-
(1)Tezler, bilgisayar kullanılarak, kağıdın yalnızca bir yüzüne yazılmalıdır. Yazımda Times New Roman karakteri ve (12) punto kullanılmalıdır. Ancak, geniş ve/veya uzun çizelgelerde kolayca okunabilmesi şartıyla, daha küçük puntolar da (en küçük 8 punto) kullanılacaktır.
(2)Çizelge içleri yazılırken en fazla 12, en az 8 punto kullanılabilir. Bu değerlerin dışındaki yazı büyüklükleri kullanılmamalıdır.
(3)Alt ve üst indislerin yazımında düz yazı büyüklüğünden daha küçük bir karakter kullanılmalıdır (Ms Word programında otomatik olarak verilen “üst simge, alt simge” özellikleri kullanılabilir). Her noktalama işaretinden sonra bir vuruşluk ara verilmelidir.
(4)Vurgulanmak istenen kelimeler, cümleler veya tanımlamalar varsa bunlar italik olarak verilebilir.
Kenar boşlukları ve sayfa düzeni
Madde 7-
(1)Sayfanın üst ve sol kenarında 4.0 cm, alt ve sağ kenarında ise 2.5 cm boşluk bırakılacaktır. Başlık ve dipnotları dahil olmak üzere her sayfadaki metin yazılarının eni, en çok 14,5 cm, boyu en çok 23,2 cm olacaktır (Ek-IV Sayfa Düzeni). Sayfa numaraları parantez veya çizgi kullanmadan kağıdın alt kenarından 1.5 cm yukarıya yazı çerçevesinin alt ortasına yazılacaktır. İç kapak ile metin kısmının birinci sayfası dışındaki tüm sayfalar numaralanır. Girişe kadarki sayfalar küçük Romen rakamları ile (i, ii, iii, iv, v, vi, vii... şeklinde), giriş bölümü ile başlayan diğer sayfalar ise rakamla (1,2,3,4,....şeklinde) numaralandırılmalıdır (Bölümlerin ilk sayfaları, sayfa numarası yazılmadan bırakılır; ardından gelen sayfaya bir sonraki numara verilerek numaralandırma işlemi sürdürülür).
Paragraf başı ve satır aralığı
Madde 8-
(1)Paragraflar en az 5 harf içeriden başlayacak, satırlar 1.5 ara ile yazılacak, paragraf aralarında ise, 2 ara boşluk verilecektir (mecburi hallerde paragraf araları 1.5 araya indirilebilir). Şekillerin ve tabloların açıklamaları ile alıntıların dipnotlarının ve kaynakça listesinin yazımında ise 1 satır aralığı kullanılacaktır.
Ana ve ara başlıklar
Madde 9-
(1)Bölüm başlıkları ile bu başlıkların ilk paragrafları arasında 3 satır aralık (4.5 tek satır aralığı), alt bölüm başlıkları ile bunların ilk paragrafları arasında ise 2 satır aralık (3 tek satır aralığı), bir bölüm metninin sonu ile alt bölüm başlığı arasında 3 satır aralık (4.5 tek satır aralığı) bırakılacaktır.
(2)Ana başlıklar büyük harflerle (mümkünse koyu renkli olarak), ara başlıklar ise ilk harf büyük diğerleri küçük harflerle yazılacaktır. Varsa ara başlıklardaki ve, veya, ile gibi bağlaçlar küçük harfle yazılmalıdır. Ana başlıklar ile ara başlıklar arasında konuyu açıklayıcı veya bağlantı sağlayıcı paragrafların bulunmasına dikkat edilecektir.
(3)Yeni bölüme geçildiğinde daima yeni bir sayfadan başlanmalıdır.
Anlatım
Madde 10- (
1)Yazımda, açık ve yalın bir anlatım tarzı izlenmesine çaba gösterilmeli; anlatım üçüncü şahıs ağzından yapılmalıdır. Kısa ve yalın cümleler kullanılmalı, cümlelerde anlatım bozukluklarına yer verilmemeli, paragraflarda fikir bütünlüğü bulunmasına ve bölümden bölüme geçişlerde gerekli bağlantıların kurulmasına özen gösterilmelidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Düzen

Tezlerin derlenip ciltlenmesinde sıralama
Madde 11-
(1)Tezlerin ciltlenmesinde aşağıdaki sıralamaya uyulacaktır:
a)Kapak,
b)İç Kapak,
c)Önsöz,
ç)İçindekiler,
d)Kısaltmalar Cetveli,
e)Tablo ve Şekiller Cetveli,
f)Metin Kısmı (Giriş, Bölümler, Sonuç),
g)Kaynakça,
h)Ekler,
ı)Özet (Türkçe ve yabancı dilde, 2'şer sayfayı geçmeyecek şekilde, arka arkaya).
Tezlerin bölümlere ayrılması
Madde 12-
(1)Tezlerin bölümlere ayrılması sadece metin kısmı için söz konusudur. "Giriş" ve "Sonuç" bölümleri de metne dâhildir. Diğer kısımlara bölüm numarası verilmeyecektir. Ekler varsa bunlar Ek-1:, Ek-2:, ... şeklinde numaralandırılacaktır.
Kapak
Madde 13-
(1) Tez, jüri tarafından kabul edildikten ve tez savunma sınavında başarılı olunduktan sonra ciltlenir. Tezin kapağı beyaz parlak kartondan olacaktır.
(2)Kapaktaki yazılar, sayfa üst kenarından 5 cm aşağıdan başlayacak şekilde ve kapağın düşey orta çizgisine göre ortalanarak, 13 punto büyük harflerle, koyu olarak yazılmalıdır. Kapakta, Ek-V de verilen bilgiler bulunmalıdır.
(3)Cilt sırtındaki yazıda yer alacak bilgiler, yukarıdan aşağıya doğru şu sıraya göre yazılmalıdır: Adı ve Soyadı, Uzmanlık Tezi ifadesi ve tezin teslim yılı.
(4)Tezin adı, olabildiğince kısa ve öz olarak yazılmalı ancak, tez konusunu ve içeriğini eksiksiz olarak yansıtmalıdır.
(5)Tez başlığında sembol, matematik ve kimyasal formül ya da standart olmayan karakterler bulunmamalıdır.
İç kapak
Madde 14-
(1) İç kapak sayfalarının yazım şekli ve bilgi içeriği dış kapak sayfası ile aynı olup tez danışmanının adı, soyadı ve unvanı da eklenerek, Ek-VI daki gibi düzenlenmelidir. İç kapak tez yazımında kullanılan normal kağıt üzerine yazılacaktır. Dış kapak ile iç kapak yaprağı arasında ve dış kapağın arka sayfası ile tezin son sayfası arasında boş bir sayfa bırakılacaktır.
Yeterlik sınav komisyonu üyelerinin imza ve onay sayfası
Madde 15-
(1)Yeterlik Sınav Komisyonunun kabulünü içeren kabul ve onay sayfası Ek-VII'de görüldüğü şekilde yazılacaktır. Komisyon üyelerinin unvanı ile adı, soyadı açık ve eksiksiz olarak yazılacak, karşılarındaki çizginin üstü imza için boş bırakılacaktır. Danışmanın adı-soyadının yanında parantez içinde “Danışman” ifadesi yer alacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Atıflar

Madde 16- (1)Tezlerde gerek metin içinde gerekse dipnotlarda çeşitli kaynaklara yapılan atıflarda aşağıda gösterilen iki yöntemden biri uygulanabilir. Ancak, bir yöntem seçildiğinde, tezin tümünde aynı yöntem uygulanmalıdır.
A) Metin içinde atıf yapma
Cümle içinde veya sonunda yapılan atıflar
Madde 17-
(1)Metin içinde, hemen atıf yapılmak istenilen yerde, cümle içinde veya cümle tamamlandıktan sonra, parantez açılarak yazarın sadece soyadı (baş harfi büyük, gerisi küçük harflerle) yazılıp araya virgül konularak eserin yayımlandığı (veya yazıldığı) tarih belirtilir; sayfa belirtmek isteniyor veya gerekiyorsa, tarihten sonra iki nokta üst üste konulup sayfa için (s.), (p.) veya (pp.) gibi kısaltmalar yazılmaksızın, doğrudan doğruya sayfa numarası (veya sayfalar aralığı) belirtilip parantez kapatılır. Şayet atıf cümle tamamlandıktan sonra ise, parantez kapatıldıktan sonra nokta konulup yeni cümle başlatılır. Dipnotlarda da atıf yapmak gerektiğinde yukarıdaki yöntem aynen izlenir.

ÖRNEK-1
Araştırma dili, büyük ölçüde terimlerden oluşur.
"Terimler, bilim ve sanat kavramlarını karşılayan özel anlamlı sözcüklerdir."(Özdemir, 1973:18).

ÖRNEK-2
Tarihsel araştırma "ne idi?", betimsel araştırma "nedir?", deneysel araştırma "neden?" sorularına cevap aramaya yöneliktir (Best, 1959).

ÖRNEK-3
Yeni Klasik Görüş'ün temelini Rasyonel Beklentiler Hipotezinin oluşturduğunu ileri süren bir çalışmada konunun sosyal-siyasal yönü bir ayrıntı gibi görülürken (Lucas, 1985:94); Yeni Klasik Görüş'ün asıl üzerinde durulması gereken tarafının onun iktisat politikalarını ve toplumsal yaşamı etkileyen özellikleri olduğunu vurgulayan bir başka çalışmada (Hamilton, 1986:12), Rasyonel Beklentiler Hipotezine sadece bir teknik yaklaşım olarak bakılmaktadır.
Yazar adı anılarak yapılan atıflar
Madde 18-
(1)Cümle başında veya cümlenin içinde yazarın adını anarak bir atıf yapılmak isteniyorsa, bu takdirde yazarın soyadı parantez dışında bırakılarak sadece tarih ve varsa sayfa numarası parantez içinde yazılır.

ÖRNEK-1
...Özdemir (1973:18)'e göre "...".

ÖRNEK-2
Yeni Klasik Görüş'ün temelini Rasyonel Beklentiler Hipotezinin oluşturduğunu ileri süren Lucas (1985:94) konunun sosyal-siyasal yönünü bir ayrıntı gibi görürken, Hamilton (1986:12), Yeni Klasik Görüş'ün asıl üzerinde durulması gereken tarafının onun iktisat politikalarını ve toplumsal yaşamı etkileyen özellikleri olduğunu vurgulamakta ve Rasyonel Beklentiler Hipotezine sadece bir teknik yaklaşım olarak bakmaktadır.

ÖRNEK-3
Konu bu şekilde algılanmış olmakla beraber, Hansen (1975) tarafından açıklandığı gibi...
Birkaç yazara birlikte atıf
Madde 19-
(1)Birkaç yazara birden atıf yapılacaksa hepsi topluca bir parantez içinde, her birinin eserleri arasına noktalı virgül konularak yazılır.

ÖRNEK
Bu sözcüklerin anlamları hakkında bilinen çeşitli tanımlar yapıla gelmiştir (Yıldırım, 1966; Karasar, 1973).
Doğrudan alıntılar
Madde 20-
(1)Doğrudan alıntılar tırnak içinde orijinal metinden olduğu gibi alınır. Alıntılar çok uzun olmamalıdır. Şayet bu alıntılar iki satırdan fazla ise bunlar aşağıdaki örnekte olduğu gibi ana metinden ayrı, satır başından 8 harf içeriden başlayacak ve satır sonundan da 8 harf içeriden bitecek şekilde ve dar aralıklarla yazılacaktır. Alıntılardan önce veya sonra mutlaka alıntıyla ilişkili bir değerlendirme veya yorum yapılmalıdır. Değerlendirme ve yorum yapılmadan art arda alıntı yapmaktan veya çok uzun alıntı yapmaktan kaçınılmalıdır.

ÖRNEK-1
Bir yabancı uzmana göre "Türkiye'deki tesisat, demiryolları ile karayollarından daha ilkel değildir."(Thornburg, 1948:12).

ÖRNEK-2
Geçen dönemde demiryoluna ağırlık verilmişti, şimdi ise bu demiryollarını besleyecek karayolları yapılmalıydı. ATATÜRK bu durumu büyük bir uzak görüşlülükle 1937 yılında şöyle ifade ediyordu:
"Demiryol hattımızı iç sahalara bağlayacak ve bu hatların azami hizmetini temin edebilecek olan karayolu inşaatı önümüzdeki devrelerde teksif ve bir plan dahilinde tevsi edilmek lazımdır" (Tütengil, 1961:38).

Ancak İkinci Dünya Savaşı'nın çıkması ile bu planlar büyük ölçüde uygulanamamış ve dolayısıyla öngörülen hedeflere ulaşılamamıştır.
Kısaltmalar
Madde 21-
(1)Atıflarda mümkün olduğu kadar kısaltmalardan kaçınılmalıdır. Ancak sık sık kullanılan ifadeler için anlaşılabilen kısaltmalar yapılabilir. Bu kısaltmalarda Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan “Yazım Kılavuzu”’nun kısaltmalar dizininde yer alan ifadeler kullanılacaktır. Fakat 16’ncı maddede değinildiği gibi sayfa için (s.), (p.), (pp.) gibi kısaltmalar yapmaksızın doğrudan sayfa numaraları verilecektir. Kullanılan atıf yapma sistemi kısa ve basit olduğundan tekrarlanan eserler için ayrıca (age. gibi) kısaltmalar kullanılmayacak, yazar soyadı, tarih ve sayfadan ibaret atıflar gerektiği kadar her defasında tekrarlanarak verilecektir. Ancak bazı tezlerde kullanılan asıl kaynakla ilgili çok sık tekrarlanan atıflarda (bir yazarın romanı gibi) kendine özgü kısaltmalar yapılabilir. Meselâ (s. 165) gibi sayfa numarası yeterli olabilir.
(2)Tezde kullanılan kısaltmalar, “Kısaltmalar Dizini” başlığı altında alfabetik sıraya göre verilmelidir. Kısaltmalar sol çerçeve boşluğundan sonra alt alta yazılmalıdır. Tanım ve açıklamakların sol baş tarafı aynı hizada olmalıdır.

ÖRNEK:
KISALTMALAR DİZİNİ
agm.   Adı geçen makale
bk.     Bakınız
çev.    Çeviren
Genel başvuru kaynakları
Madde 22-
(1)Ansiklopedi gibi genel başvuru kaynaklarının yazarları genelde bilinmediği için bunlara yapılan atıfların dipnotlarında, yayınla ilgili tüm bilgilerin verilmesi uygun olacaktır. Ancak yazarı bilinen bir ansiklopedi veya genel başvuru kaynağı bir kitap gibi metin içinde (Akurgal, 1976 şeklinde) belirtilip, kaynakçada 22-29. maddelerde açıklanan genel sisteme uygun şekilde verilecektir.

ÖRNEK
Osmanlı sanatının çeşitli biçimlerde Avrupa'yı etkilemiş olduğu gözlenmektedir. Bu etki en iyi şekilde Boston'daki Museum of Arts'da bulunan tunç bir miğfer üzerindeki motiflerde karşımıza çıkmaktadır (Grube, 1976: 12, res. 6, lev.9). Diğer taraftan çağdaş Avrupa mimarisinde de yoğun sanatsal etkileşimlerin varlığı dikkati çekmektedir (1).

"Europe:Arcihtecture", Encyclopaedia Britannica, XV (1975), 22, res. 23.
Dipnotlar veya bölüm sonu notları
Madde 23-
(1)Genellikle metin içinde verilmesi durumunda fikirlerin akıcılığını bozan, fakat konuya açıklık getirecek olan her türlü tanımlar, yorumlar, ek bilgiler, karşıt görüşler, sonraki bölümlerde daha ayrıntılı ele alınacak konular vs. dipnotu halinde gösterilebileceği gibi, bu açıklamalar her bölümün sonuna bir liste halinde de konulabilir. Dipnotların veya bölüm sonu notlarının içinde yazarların eserlerine atıf yapılmak istenirse, bu yine 16-19. maddelere uygun şekilde yapılacaktır. Dipnotlarda yapılacak açıklama için yeterince yer bırakılacak şekilde ve sayfanın metin genişliğinin yarısına gelinceye kadar soldan sağa doğru sayfanın alt kısmı çizilerek dipnotlar bu çizginin altına dar aralıklarla yazılır. Metin içinde, açıklama yapma gereği duyulan yerde satır üstüne çıkılarak 1'den başlayan numaralar verilir ve sayfanın altında bu numara sırasına göre açıklamalar yapılır. Dipnot numarası satırbaşından başlar ve bir harf ara verilerek dipnot yazısına başlanır. Yani numara yazının hemen üstünde kalır. Gerekli açıklamalar bölüm sonu notu şeklinde verilmek isteniyorsa, yine metin içinde ilgili yerde satır üstüne çıkılarak açıklamalara sıra numarası verilir. Açıklamalar bölüm sonunda bir liste halinde sıralanarak yazılır. Bölüm sonu notları için numaralama her sayfada değil, her bölümde yeniden başlatılır.

ÖRNEK
... "Politika Nötrlüğü" olarak adlandırılan bu görüş, hem para hem de maliye politikaları için gerekli olmasına rağmen, Rasyonel Beklentiler literatüründe genellikle yalnızca para politikası terimleri ile formüle edilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada da böyle bir yol izlenecektir . Politika nötrlüğü önermesi çeşitli makroekonomik modeller aracılığıyla gösterilmektedir .
Kaynakça
Madde 24-
(1)Metin içinde atıf yapılan tezlerde aşağıda açıklanan standart kaynakça düzeni kullanılacaktır. Sayfanın ortasına büyük harflerle KAYNAKÇA yazılacak, BİBLİYOGRAFYA tabiri kullanılmayacaktır. Kaynakçaya bölüm numarası verilmeyecektir. Kaynakçadaki eserler yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralandığından eserlere ayrıca sıra numarası verilmeyecek ve yazarların unvanı kullanılmayacaktır (Kitaplar, makaleler, Türkçe-yabancı dil yayınlar, yerli-yabancı kaynaklar, özel-resmi yayınlar gibi ayrımlar yapılmayacaktır).
İnternet adreslerinin atıflar ve kaynakçada gösterilmesi
Madde 25-
(1) İnternet üzerinden çok zorunlu hallerde alınan bilgiler, varsa bilgi ve/veya belgenin tarihi; yoksa bilgi ve/veya belgeye erişim tarihi verilerek atıf yapma ve kaynakça kuralları çerçevesinde tam ve açık internet adres(ler)i ile birlikte belirtilecektir.

ÖRNEK-1
http://www.milliyet.com.tr/2007/01/25/ekonomi/eko03.html

ÖRNEK-2
http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=6331&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

(24/01/2007)
Soyadı sıralaması
Madde 26-
(1)Metinde geçen ve atıf yapılan bütün kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Sıralamada önce yazarın tek başına, sonra varsa diğer yazarlarla birlikte yazdığı eserlere yer verilir. Diğer yazarlarla ortak yazılan eserler birden çoksa ikinci, daha sona üçüncü yazarların soyadına göre sıralama yapılır.
Yazar adı
Madde 27-
(1)Yazarın soyadı büyük harflerle yazılıp virgül konulur, bir aralıktan sonra adının baş harfi büyük, gerisi küçük harflerle yazılır. İki ve daha çok yazar söz konusu ise birinci yazarın soyadı ve adından sonra ikinci ve üçüncü yazarların adının baş harfi önce yazılıp nokta konulur, sonra soyadları büyük harflerle yazılır. Yazar sayısı üçten çok olduğunda, ilk yazarın soyadı ve adı belirtilen biçimde yazıldıktan sonra, buna "ve başk." kısaltması eklenir; öteki yazarların adı yazılmaz.

ÖRNEK-1
GÜZEL, Ahmet

ÖRNEK-2
GÜZEL, Ahmet ve B. ŞİMŞEK

ÖRNEK-3
GÜZEL, Ahmet, B. ŞİMŞEK ve A. CAN
______________________________

Özellikle Maliye Politikalarının etkilerini inceleyen iki çalışma için Bkz. Barro (1980) ve Mc Callum (1979).
Bu modeller hakkında ayrıtılı bilgi III. Bölüm'de verilecektir. Burada sadece modellerin ortak özellikleri ele alınmaktadır.

ÖRNEK-4
GÜZEL, Ahmet ve başk.
Yayın yılı
Madde 28-
(1)Eserin yayın yılı, soyadının altına ve 3 harf içeriden yazılır. Varsa ve istenirse, eserin ilk yayın tarihi son yayın tarihinin altına, parantez içinde verilebilir.

ÖRNEK-1
GÜZEL, Ahmet
1986

ÖRNEK-2
GÜZEL, Ahmet
1986
(1973)
Aynı yazarın birden çok eseri varsa
Madde 29-
(1)Eserler yayın yılına göre sıralanır. Aynı yıl içindeki yayınlar a, b, c ile belirtilir.

ÖRNEK
GÜZEL, Ahmet
1958
1969a
1969b
1969c
1978
Eserin başlığı
Madde 30-
(1)Eserin başlığı yayın yılının tam karşısına gelecek şekilde, dört tuş verilerek yazılır; ancak yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi (1969a) beş haneli bir yıl ifadesi kullanılmışsa üç ara verilerek başlıkların hep aynı hizadan başlaması sağlanır. Kitaplar, tırnak veya parantez içine alınmaksızın, kelimelerin baş harfleri büyük, gerisi küçük harflerle, orijinal başlığa sadık kalınarak, mümkünse italik olarak yazılır; değilse altı çizilir veya siyah (koyu) harflerle yazılıp noktalanır.
(2)Makaleler tırnak içinde, kelimelerin baş harfleri büyük, gerisi küçük harflerle, orijinal başlığa sadık kalınarak aynen yazılır, altı çizilmez, italik veya siyah harflerle yazılmaz (kaynak yabancı dilde olsa bile).

ÖRNEK - 1 (Kitaplar için):
GÜZEL, Ahmet
1978 Türkiye-AET Ortaklığı
1978a Türkiye-AET Ortaklığı

ÖRNEK - 2 (Makaleler İçin):
GÜZEL, Ahmet
1978 "Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler”

Makale kaynakları
Madde 31-
(1)Kaynakçada makalenin özellikle ilk yayınlandığı eser gösterilir. Fakat eser tekrar yayınlanmış ise ve mecburiyet varsa daha sonra yayınlandığı dergi veya kitap da gösterilebilir. Bu kaynaklar makale adının hemen altında, satırbaşı yapılarak gösterilir ve altı çizilir veya italik yahut koyu harflerle yazılır. Kaynak şayet kitap ise, kitabın künyesi ile ilgili bilgiler şu şekilde verilir:

Makalenin başlığından ve kitabın yazarının adının baş harfinden sonra nokta konulup soyadı büyük harflerle yazılır. Birkaç yazar varsa üçe kadar olanlarının hepsi soyadlarından sonra virgül konup sonuncu yazardan önce "ve" denilerek, aynı düzen içinde belirtilir. Üçten çok sayıda yazar varsa ilk yazardan sonra "ve başk." denilir. Kitabın yazarı değil de editörü varsa, editörün adının baş harfi ve soyadından sonra parantez içinde (Ed.) kısaltması yazılarak bu belirtilir. Aynı şekilde hazırlayan için (Haz.), derleyen için (Der.) kısaltması kullanılır. Parantezden sonra virgül konulup kitabın başlığı orijinaline sadık kalınarak, kelimelerin baş harfleri büyük, gerisi küçük harflerle, italik veya kelimelerin altı çizilerek yazılır. Sonra yayın yeri şehir adı yazılır, iki nokta konduktan sonra yayımlayan kurum (tercihen yayınevi veya dağıtım kurumu, hiçbiri mevcut değilse basıldığı matbaa) belirtilir, sonuna nokta konur. Ardından makalenin kitapta yer aldığı sayfalar veya bölüm numarası, eksiksiz olarak belirtilir.

Kaynak dergi ise, makalenin başlığından sonra derginin adı kelimelerin baş harfi büyük, gerisi küçük harflerle, herhangi bir kısaltma yapmaksızın, orijinal adıyla yazılıp altı çizilir veya italikle yahut siyah kalın harflerle yazılır. Derginin adından sonra virgül konulup, (varsa) romen rakamları ile cilt numarası ve normal rakamlarla sayısı ve tarihi, aralarına virgül konarak, sayfa numaraları da belirtilerek yazılır. Bu bilgiler cilt ve sayı sözcükleri veya kısaltılmış ifadeleri yazılmaksızın, parantez veya tırnak içine alınmadan bu sırayla gösterilir. Cilt numarası yoksa sadece sayısı ve tarihi gösterilir. Sayıdan sonra iki nokta konup makalenin yer aldığı sayfalar, sayfa veya (s.), (p.) gibi kısaltmalar yapılmaksızın belirtilir. Kaynak kitabın veya derginin bulunmasını kolaylaştıran başlıca bilgiler (gerekli görülürse) bu künye bilgilerinden sonra, parantez içinde, kısa ve öz olarak verilebilir.

ÖRNEK-1
GÜZEL, Ahmet
1988 "Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler", A. GÜRYILMAZ,
Türk Ekonomisi. Ankara:Turhan Kitabevi. IV. Bölüm.

ÖRNEK-2
GÜZEL, Ahmet
1988 "Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler", A. GÜRYILMAZ,
M. TÜTÜNCÜ ve C. ŞENSOY, Türk Ekonomisi. Ankara:
Turhan Kitabevi. 146-182.

ÖRNEK-3
GÜZEL, A. ve B. ŞİMŞEK
1988 "Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler", A. GÜRYILMAZ,
M. TÜTÜNCÜ ve başk., Türk Ekonomisi. Ankara: Turhan
Kitabevi. IV. Bölüm.

ÖRNEK-4
GÜZEL, Ahmet
1988 "Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler", A. GÜRYILMAZ (Ed.), Türk Ekonomisi. Ankara: Turhan Kitabevi. 146-182.
(Türkiye Halk Bankası Kültür Yayınları Serisi, No:12)

ÖRNEK-5
GÜZEL, A. ve B. ŞİMŞEK
"Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler ve Bazı Öneriler",
Türk İktisat Dergisi, X,3,1988:220-256.

ÖRNEK-6
GÜZEL, Ahmet
"Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler ve Bazı Öneriler",
Türk İktisat Dergisi, XII, Eylül1988, 220-256.
Çeviri kitap veya makaleler
Madde 32-
(1)Tez yazarının yararlandığı kaynak, orijinali yerine, kitap veya makalenin çevirisi olduğunda orijinal kaynakla ilgili bütün künye bilgilerini vermek gerekmez. Ancak orijinal eserin yazarı ve çevirinin yayınlanış tarihi (eğer bu tarih eserin ilk yayın tarihinden farklı ise yazarın adının altındaki çeviri tarihinin altında, parantez içinde, ilk yayın tarihi) belirtilir. Başlık olarak eserin sadece Türkçe adı verilir. Diğer künye bilgileri de, kaynağın Türkçe kitap veya dergi oluşuna göre, yukarıda açıklanan düzen içinde yazılır. Bu düzene ek olarak çeviriyi yapanın adı, soyadı, eserin başlığı altında, "çev." kısaltmasından sonra belirtilir.

ÖRNEK-1
SHAW, Stanford
1988 Osmanlı İmparatorluğu. çev. Mehmet HARMANCI, İstanbul: (1911) Sermet Matbaası.

ÖRNEK-2
BERNARD, Alan
1988 "Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümlenmesinde Yeni
Yaklaşımlar", Çev. Raşit SİRMEN, Dış Politika Dergisi. VII:110-132.
Yayınlanmamış metinlere yapılan atıflar
Madde 33-
(1)Yayınlanmamış ders notlarına atıf yapılmaz ve kaynakçada gösterilmez. Yayınlanmamış tezlere atıf yapılabilir ve yayınlanmadığı belirtilerek kaynakçada aşağıdaki örnekte olduğu gibi gösterilir. Eserin altı çizilmez veya italikle yahut siyah koyu harflerle yazılmaz.

ÖRNEK :
ÖRMEN, Mehmet
1986 Endüstrileşmenin Finansmanı ve Türkiye Deneyimi, Ankara:
Gazi Üniversitesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi)
B) Dipnot şeklinde atıf yapma
Cümle içi veya cümle sonu atıfları
Madde 34-
(1)Metin içinde, hemen atıf yapılmak istenen yerde, cümle içinde veya cümle tamamlandıktan sonra parantez içerisinde dipnot numarası yazılır. Aynı sayfanın altında bir çizgi çizilerek altına parantez içerisindeki aynı dipnot numarası yazılır. Bir ara verilerek, yazarın adı baş harfi büyük, diğer harfler küçük olarak; soyadı ise büyük harflerle yazılır ve iki nokta konularak kitap veya makale oluşuna göre aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi referans verilir.

ÖRNEK-1 (Kitaplar):
Mehmet KAYA: Kamu Personel Yönetimi (Ankara, 1992), 235.

ÖRNEK-2 (Dergilerde Çıkan Makaleler):
Mehmet KAYA: "Personel Değerlendirmesinde Yeni Gelişmeler", AID, III, 1 (Ekim 1992), 27-28.

ÖRNEK-3 (Kitaplarda Yayımlanan Makaleler):
Necmeddin SEFERCİOĞLU: "Halk Kütüphanelerinden Yararlanma ve Kütüphanelerarası İşbirliği", Kütüphaneciliğimiz Üzerine Görüşler, 1987" (Ankara : Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 1987), 18.

ÖRNEK-4 (Çeviri Kitaplar):
Andrew RABSON: Örgütlerin İnsan İlişkileri Yönü, Çev. Murat ÖZMEN (Ankara: ODTÜ,
1993). 58-59.

ÖRNEK-5 (Dergilerde Çıkan Çeviri Makaleler):
Bernard GOURNAY: "Yönetsel Başarının Ölçütleri", Çev. Tahsin SARAÇ. Mülkiyeliler Dergisi, VIII, 7 (Kasım 1988), 177.

ÖRNEK-6 (Kitaplarda Yayınlanan Makaleler):
Donna A. DEMAC: "İletişim Uyduları ve Üçüncü Dünya", Enformasyon Devrimi Efsanesi, Der. Ve Çev. Yusuf KAPLAN (Kayseri: Rey Yayıncılık, 1991), 308.

ÖRNEK-7 (Gazetelerde Çıkan Yazılar)
Emin ÇARIKÇI: "KİT'lerin Özelleştirilmesi", Türkiye (12 Haziran 1991), 4.
Cümle başında ve cümle içinde atıf yapma
Madde 35-
(1)Cümle başında veya cümle içinde atıf yapmak istendiğinde aşağıdaki örneklere göre hareket edilir.

ÖRNEK-1
Max WEBER'e göre (1) ...

Max WEBER: Sosyoloji Yazıları, Çev. Artun Ünsal (İstanbul: Hürriyet Vakfı, 1987)

ÖRNEK-2
Bazı bilim adamları farklı görüşler öne sürmektedirler (1).

Şerif MARDİN: İdeoloji, İstanbul, 1977, s. 71.

Birkaç yazara birlikte atıf
Madde 36-
(1)Birkaç yazara birden atıf yapılacaksa aşağıda gösterilen örnekteki yol izlenir.

ÖRNEK:
Nuri TORTOP: Halkla İlişkiler (Ankara, 1989), 28; Metin KAZANCI: Halkla İlişkiler (Ankara:Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1955), 155; Turgut ERTEKİN ve Bülent ÖZGÜR: Halkla İlişkilerde Başarı Koşulları (İstanbul, 1993), 117-118; Mehmet KÜÇÜKKURT: "Halkla İlişkiler Bakımından Halk Kavramı", Kurgu, 5(1988), 46.
Aynı yazara birden çok atıf
Madde 37-
(1)Aynı yazara yeniden atıf yapıldığında "Adı geçen eser" karşılığı olarak age., " adı geçen makale" olarak agm. veya "adı geçen tebliğ" karşılığı olarak da agt. kısaltmaları kullanılır.

ÖRNEK-1
Nuri TORTOP: age., 28.

ÖRNEK-2
Mehmet KAYA: agm., 55.

ÖRNEK-3
Kaya ÖZGÜR: agt., 114-115.
Derleme kitaplara atıf
Madde 38-
(1)Kitap derleme ise derleyen yazara göre atıf yapılır.

ÖRNEK-1
Mehmet KAYA (Der.) : Türkiye'de Mülki İdare Amirliği (İstanbul, 1975), 11.

ÖRNEK-2
Nedim MUTLU, "Türkiye'de Valilik Sistemi", Türkiye'de Mülki İdare Amirliği, Der. Mehmet KAYA (İstanbul, 1975), 190.
İkinci elden atıf
Madde 39-
(1)Başka bir yazarın yaptığı esas atıf alınarak atıf yapılıyorsa bu atfın naklen yapıldığı belirtilmelidir.

ÖRNEK
Joseph T. KLAPPER, The Effects of Mass Communication (New York: Free Press, 1960)'tan naklen Konca YUMLU, Kitle İletişim Kuram ve Araştırmaları (İzmir, 1994), 47-48.
Bir yazarın birden fazla eserine atıf
Madde 40-
(1)Bir yazarın birden fazla eserine, birden fazla atıf yapılması halinde aşağıda örnek gösterilen yol izlenir.

ÖRNEK-1
Nuri TORTOP: Halkla İlişkiler, age., 28

Nuri TORTOP: Personel Yönetimi, age, 38

ÖRNEK-2
Mehmet KAYA: "Yönetimin ... ". age., 75

Mehmet KAYA: "Türkiye'de ... ". age., 52
Dipnot numarası
Madde 41-
(1)Dipnot numarası giriş için 1'den başlayarak devam eder. Birinci bölümde tekrar 1'den başlanır. Her bölüm için aynı yol izlenir.
Atıfları dipnotlarda yapılan eser için kaynakça
Madde 42-
(1)Atıfları dipnotlarında yapılan yayınlar için, aşağıdaki örneğe uygun bir "Kaynakça" düzenlenir.

KAYNAKÇA

ÇARIKÇI, Emin. "KİT'lerin Özelleştirilmesi", Türkiye Gazetesi (12 Haziran 1991), 4.

DEMAC, A. Donna. "İletişim Uyduları ve Üçüncü Dünya ", Enformasyon Devrimi Efsanesi,
der. ve çev. Yusuf KAPLAN, Kayseri:1993.

ERTEKİN, Turgut ve Bülent ÖZGÜR. Halkla İlişkilerde Başarı Koşulları. İstanbul, 1993.

GOURNAY, Bernard. "Yönetsel Başarının Ölçütleri" çev. Tahsin SARAÇ. Mülkiyeliler Dergisi, VIII, 7 (Kasım 1988), 169-182.

KAYA, Mehmet. Kamu Personel Yönetimi. Ankara, 1992.
--------. "Personel Değerlendirmesinde Yeni Gelişmeler", AID, III, 1 (Ekim 1992), 27-38.

KAZANCI, Metin. Halkla İlişkiler. Ankara: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1955.

KÜÇÜKKURT, Mehmet. "Halkla İlişkiler Bakımından Halk Kavramı", Kurgu, (1988), 43-48.

MUTLU, Nedim. "Türkiye'de Valilik Sistemi", Türkiye'de Mülki İdare Amirliği, Der. Mehmet KAYA. İstanbul, 1975. 87-96.

RABSON, Andrew. Örgütlerin İnsan İlişkileri Yönü, Çev. Murat ÖZMEN. Ankara: ODTÜ, 1993.
TORTOP, Nuri. Halkla İlişkiler. Ankara, 1989.

Türkiye'de Mülki İdare Amirliği, Der. Mehmet KAYA. İstanbul, 1975.

YUMLU, Konca. Kitle İletişim Kuram ve Araştırmaları. İzmir, 1994.
 


ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Tezin teslimi
Madde 43-
(1) Uzman yardımcısı hazırladığı tezi yedi nüsha olarak görevli bulunduğu birim amirine, (Ek-VIII) deki Uzmanlık Tezi Teslim Tutanağı ve (Ek-IX) deki Beyanla birlikte teslim eder. İlgili birim amiri yedi gün içinde tezin bir örneğini uzman yardımcısının tez danışmanına verir. Tez danışmanı on gün içinde tez ile ilgili raporunu hazırlar ve ilgili birim amirine tevdi eder. İlgili birim amiri bir ay içinde tez hakkındaki incelemesini tamamlar ve teslim edilen yedi nüsha tezi tez danışmanının raporunu da ekleyerek kendi hazırlayacağı raporla birlikte beş gün içinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderir. Personel Dairesi Başkanlığı tezi birim amirince ve tez danışmanınca hazırlanan raporlarla birlikte, değerlendirilmek üzere Yeterlik Sınav Komisyonu üyelerine beş gün içinde dağıtır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Diğer Hususlar


Geçici Madde 1- (1) Bu yönerge yürürlüğe girmeden önce tez konusu kesinleşen uzman yardımcılarının bu yönergenin 3 ve 4 üncü maddelerinde belirtilen tez danışmanının belirlenmesi ve tez önerisinin hazırlanmasına ilişkin süreleri bu yönergenin onaylanmasından sonra başlar.
Yürürlük
Madde 44-
(1)Bu yönerge hükümleri onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 45-
(1)Bu yönerge hükümleri Kültür ve Turizm Bakanı tarafından yürütülür.


Ek-I Nolu FormT.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak görev yapan Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı Derya ŞERBETÇİ’nin tez danışmanlığına Mustafa GENÇ’in atanması uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yusuf HÖYÜK
Personel Dairesi Başkanı


DAĞITIM:
Sn. Mustafa GENÇ
Sn. Derya ŞERBETÇİ


T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığı’na bağlı olarak görev yapan Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı Yahya Kemal AKSU’nun tez danışmanlığına Nazan ÖZER’in atanması uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Celil GÜNGÖR
Genel Müdür V.


DAĞITIM:
Sn. Nazan ÖZER
Sn. Yahya Kemal AKSU


Ek-II Tez Danışmanı Çekilme Formu

ARAŞTIRMA ve EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı Yahya Kemal AKSU’nun tez danışmanlığından ………………………………………………………………………………………………….. nedeniyle çekilmek istiyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Tarih
Adı-Soyadı-Unvanı-imzası

 

Tarih

 O L U R
Genel Müdür

Adı-Soyadı-imzası

Ek-III Tez Önerisi Planı
1. TEZİN ADI
2. ARAŞTIRMA PROBLEMİ (SORUN)
3. TEZİN KONUSU
4. TEZİN AMACI
5. TEZİN SINIRLILIKLARI
6. TEZİN ÖNEMİ
7. KURAMSAL ÇERÇEVE
7.1. KAVRAM VE TERİMLER
7.2. KURAMSAL TARTIŞMA
7.3. ARAŞTIRMA SORUNLARI / HİPOTEZLER
8. YÖNTEM
8.1. ARAŞTIRMA EVRENİ VE ÖRNEKLEM
8.2. VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ
9. KAYNAKÇA
10. ZAMANLAMA
11. EKLER

________________________________________
1. TEZİN ADI : Tezin adı tezin konusunu açıkça belirten bir ad olmalıdır. Çok uzun, anlaşılması güç ve çok genel tez adlarından kaçınılmalı, gerekirse teze alt başlık konulmalıdır. Tezin adı, araştırma geliştikçe değiştirilebilir.
2. ARAŞTIRMA PROBLEMİ (SORUN) : Araştırmacıda bilimsel merak uyandıran, onu bu alanda tez çalışması yapmaya yönelten toplumsal ya da kuramsal problem kısaca açıklanır, problemin neden “problem” olduğu tartışılır.
3. TEZİN KONUSU : Tez konusu, açıklanan problemin kendisi ya da bu problemle ilgili olmalıdır. Tezin konusu tezde hangi konunun araştırılacağını belirten cümledir. Tez konusunun tek bir cümleyle ifade edilmesi uygun olur. Ancak, problemle konu arasındaki bağlantıyı belirtmek ve konuyu daha anlaşılır duruma getirmek için ek açıklamalar yapılabilir. Tez konusunun sınırları ve kapsamı (neyi dışarda bırakıp neyi içine aldığını), sınırlandırma gerekçelerini de içerecek şekilde açıklanır.
4. TEZİN AMACI : Tezin amacı, konunun neden araştırıldığını açıklar. Başka deyişle, araştırma sonunda elde edilecek sonuçlarla neyin hedeflendiği belirtilir. Bu başlık altında “ne yapılacağı değil neden yapılacağı” ortaya konulur. Tezin birden fazla amacı olabilir. Örneğin, kuramsal bir sorunun belirlemesine veya çözümlenmesine yönelirken, aynı anda bu belirleme veya çözümleme ile uygulamaya yönelik bir sorunun çözümüne katkıda bulunulması da amaçlanabilir. Bu ve benzeri durumlarda, tezin yöneldiği her düzlemdeki amacın ayrı ayrı belirtilmesi gerekir.
5.TEZİN SINIRLILIKLARI: Hazırlanacak tez konusunda hangi konulara yer verileceği yada hangi konu başlıklarının kapsam dışı bırakılacağına değinilir.
6. TEZİN ÖNEMİ : Tezin önemi, konunun seçiliş nedenlerinin gerekçelendirilerek açıklanmasıdır. Burada, tezin konusu ve amacı ile doğrudan ilgili önemli çalışmalara değinilerek, bunların önerilen konuyu hangi boyutları ile ele aldığı belirtilir. Ayrıca, tezin kuramsal ve uygulamaya yönelik yararlarına da yer verilmelidir.

7. KURAMSAL ÇERÇEVE :
7.1. KAVRAM VE TERİMLER : Bu kısımda tezde kullanılan kavramlar ve terminoloji kuramsal tartışma içinde açıklanır.
7.2. KURAMSAL TARTIŞMA : Kuramsal çerçevede, tezde benimsenen bilimsel yaklaşım kuramsal olarak gerekçelendirilir. Bu kısımda tezin problemi ile ilgili kuramsal temel belirlenir ve konunun bu temele dayalı olarak hangi çerçevede ele alınacağı tartışılır.
7.3. ARAŞTIRMA SORULARI / HİPOTEZLER : Tezin amacına uygun ve tezin kuramsal çerçevesi kapsamında konunun açıklanması için gerekli bilgi kategorileri belirlenerek araştırma soruları oluşturulur ya da (araştırma alanının gerektirdiği durumlarda) hipotezler ortaya konulur.
8. YÖNTEM : Yöntem bölümünde “neyin nasıl yapılacağı” açıklanır. Bu bölüm önceki bölümlerden bağımsız değildir. Önceki bölümde araştırma soruları veya hipotezlerle somut bir şekilde belirtilenlerin nasıl inceleneceği tek tek anlatılır. Veri toplama ve değerlendirmeyle ilgili süreçler açıklanır.
8.1. ARAŞTIRMA EVRENİ VE ÖRNEKLEM : Tezin kapsamında, araştırılacak konunun neleri kapsayacağı (konu, yer ve zaman) belirtilir. Tez konusu ile ilgili olmakla birlikte tezde ele alınmayacak konular gerekçeli olarak, yeri, kaynak, zaman ve varsa maliyet sınırlamaları ve benzeri durumlar belirtilerek açıklığa kavuşturulur. Ampirik araştırma yapılacaksa evren ve örneklem hakkında açıklama yapılır.
8.2. VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ : Tezdeki soruları yanıtlamak veya varsayımları sınamak için gerekli verilerin hangı tekniklerle toplanacağı gerekçeleriyle belirtilir. Ampirik tezlerde gözlem, görüşme, örnek olay incelemesi, vb. tekniklerinden hangisinin neden seçildiği gerekçeli olarak yazılır. Toplanan verilere uygulanacak istatistiksel işlemler hakkında bilgi verilir.
9. KAYNAKÇA : Tezin kaynakçası, bilimsel kaynak gösterme sistemlerinden birine uygun olmalıdır. Tez hazırlanırken yararlanılan ve konu ile ilgili önemli olduğu görülen kaynakların künyeleri kaynakçaya alınmalıdır. Kaynakça tez çalışması sürecinde geliştirilir.
10. ZAMANLAMA : Tez çalışmasında kaynak araştırması, veri toplama, uygulama, değerlendirme ve yazma aşamalarına ne kadar zaman ayrıldığı, yaklaşık tarihleri ile yazılır.
11. EKLER : Burada, ek çizelgeler, belgeler, fotoğraf, harita-kroki, sormaca ve bazı kavramlara ve konulara ilişkin açıklamalar gibi ek bilgiler yer alır.

Ek-IV Sayfa Düzeni
 

                                                                                                                                         ­

                                                                                                                                               2,5 cm

                    ↕ 4cm                                                   ¯  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        4 cm

     

 

­

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

23,2 cm

½

½

½

½

½

½

½

 

ß------------------------------14,5 cm--------------------------------à

½

½

½

½

¯

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2.5 cm

    

↕ 2,5cm


Ek-V Kapak Örneği
 

T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE KAMU PERSONEL REJİMİ KANUN TASARISI KARŞILAŞTIRMASI VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER


UZMANLIK TEZİ

Derya ŞERBETÇİ


ARALIK -2007
ANKARA

 

EK-V Kapak Örneği
 


T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

ARŞİV VE DÖKÜMANTASYON SİSTEMLERİNDE GÖRSEL
OTOMASYON VE UYGULAMASI


 

UZMANLIK TEZİ

Yahya Kemal AKSUARALIK -2007
ANKARA
Ek-VI İç Kapak Örneği


T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI


657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE KAMU PERSONEL REJİMİ KANUN TASARISI KARŞILAŞTIRMASI VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER

 

UZMANLIK TEZİ

Derya ŞERBETÇİ


Tez Danışmanı
Personel Dairesi Başkanı
Yusuf HÖYÜKARALIK-2007
ANKARA

EK-VI İç Kapak Örneği

T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜARŞİV VE DÖKÜMANTASYON SİSTEMLERİNDE GÖRSEL
OTOMASYON VE UYGULAMASI

 

UZMANLIK TEZİ

Yahya Kemal AKSU

Tez Danışmanı
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü V.
Celil GÜNGÖR


ARALIK-2007
ANKARA


Ek-VII Kabul ve Onay Sayfası

Derya ŞERBETÇİ tarafından hazırlanan 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE KAMU PERSONEL REJİMİ KANUN TASARISI KARŞILAŞTIRMASI VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER adlı bu tezin Uzmanlık Tezi olarak uygun olduğunu onaylarım.

Mustafa GENÇ
  (Danışman)

Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Kültür ve Turizm Uzmanı Tezi olarak kabul edilmiştir.
                    Adı ve Soyadı                                                         İmzası
Başkan : _____________________________________ ……………

Üye : ________________________________________ ……………

Üye : ________________________________________ ……………

Üye : ________________________________________ ……………

Üye : ________________________________________ ……………

Tarih : ......../….…/…………

u tez, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılarının Uzmanlık Tezlerini Hazırlarken Uyacakları Yazım Kuralları Yönergesiyle belirlenen tez yazım kurallarına uygundur.

Ek-VIII Uzmanlık Tezi Teslim Tutanağı

TUTANAK

Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı Giriş ve Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yeterlik Sınavları İle Atanma, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile bu Yönetmeliğe dayanılarak çıkartılan yönergeye uygun olarak hazırlamış olduğum uzmanlık tezi ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Tarih
Adı-Soyadı-Unvanı-İmzası


Uzmanlık Tezinin Adı:
……………………………………………………… ………………………………… …………………………………… …………………… …………………………………… …………………………………… ………………… ……………………… ……………………………EK:
- Tez (7 adet)

Tezi Teslim Alan
Genel Müdür
    Tarih
Adı-Soyadı-İmzası


 

Ek-IX BeyanSINAV YETERLİK KOMİSYONUNA
BEYAN


Bu belge ile bu uzmanlık tezindeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunduğumu; ayrıca, bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim.

Tarih
Adı-Soyadı-Unvanı-imzası