T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
  • Neredeyim :

Bolu Merkez Karacasu Termal Tesis Alanı Kiralama İhale İlanı

BOLU İL ÖZEL İDARESİ

       İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Mülkiyeti İl Özel İdaresine  ait, Bolu İli, Karacasu Beldesi, Aktoprak mevkiinde bulunan 127.339,10 m2’lik Turizm Bakanlığı imarlı arsaya, ihale şartnamesinde belirtilen şartlarla, üzerinde turizm amaçlı ‘‘En az 500 yatak kapasiteli Beş yıldızlı Otel, Kür Merkezi ve Ek tesisleri’‘ yapılmak üzere,  yatırım gerçekleştirilerek ve Turizm Yatırım Belgesi / Turizm İşletmesi Belgesi alınarak işletilmek üzere, yerli veya yabancı girişimcilere 49 yıllığına kiraya verilecek olup, ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’un 35. maddesinin (a) fıkrası uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

2-İhale 04.11.2008 günü, saat:14.30’da, Kültür Mahallesi, Şehitler Caddesindeki Bolu İl Özel İdare hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

3-Yıllık kira muhammen bedeli 79.502,66 YTL. dir.

4- Geçici teminatı ihaleye konu yatırım alanlarında yapılacak tesis türüne göre belirlenmiş birim maliyetler esas alınarak Toplam Yatırım Bedelinin % 3‘ü (yüzde üç) oranında hesaplanmış olup, Geçici teminat 954.031,95 YTL.dir.

  5-Girişimciler 17.10.2008  Cuma günü saat 17:00’ye kadar“2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” ve ‘‘500 yatak kapasiteli Beş yıldızlı Otel, Kür Merkezi ve Ek tesisleri  Yapım İşi İhale Şartnamesi” gereğince istenilen bilgi ve belgeleri Bolu İl Özel İdaresi İhale Yeterlilik Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Müracaat belgeleri ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Bolu İl Özel İdaresi Yeterlilik Komisyonu Başkanlığı’na verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

6- Taşınmaz ihalesi için gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim olarak (konsorsiyum veya iş ortaklığı) başvurulabilir. Girişimciler yeterlilik belgesi almak üzere aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri imzalı bir dizi pusulası ekinde Bolu İl Özel İdaresi adresine verecektir. Dizi pusulasında ekler evrakın tarih ve sayısı açıkça belirtilir.

              a)   Dilekçe (Şartname eki EK-1)
              b)   Beyanname ve eki Bilgi Formu (Şartname eki EK-2-a, EK-2-b)

c)   İkametgah Belgesi.

          ç)  Avan Proje ve Vaziyet Planı.

d)  Yatırım Zamanlama Tablosu.

e)  Tüzel kişiliklerin son ortaklık yapısını gösterir ticaret sicili gazetesi veya noter onaylı hazirun cetveli, (Not; hazirun cetveli, bir şirketin sermaye yapısını, ortaklarını ve ortaklık paylarını gösteren tablo...)

         f)   Geçici Teminat Mektubu (Şartname eki EK-4)

         g)  Yeminli Mali Müşavirce veya bağımsız denetim yetkisine sahip kurumlarca   

               hazırlanacak mali değerlendirme raporu .

h)  Taahhütname : İhaleye ilişkin şartnamenin başvuruda istenecek belgeler ve   

Uyulması gereken yükümlülükler bölümünün 1. maddesinin (h) fıkrasına uygun olarak verilecek.

i)   Ortak girişim olarak başvurulması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesi.

              j)   Şartname bedelinin yatırıldığına dair Banka Dekontu.

              k)  İmzalı ‘‘500 yatak kapasiteli Beş yıldızlı Otel, Kür Merkezi ve Ek tesisleri   

                    Yapım İşi İhale Şartnamesiniokuduğunu, şartlarını kabul ettiğini belirterek her

                    sayfayı  okuyup imzalayarak vermek.

7- Girişimcilerin vereceği tüm bilgi ve belgeler Türkçe dilinde olacaktır. Tüm bilgi ve belgeler, Türkçe tercümelerinin ilgili ülkelerdeki Konsolosluklarımıza veya Türkiye’deki kendi konsolosluklarına onaylattırılması koşuluyla söz konusu bilgi ve belgeler yabancı dilde verilebilir. Değerlendirmede onaylı tercüme metin esas alınacaktır.

8- Bolu İl Özel İdaresi’ne yapılan başvurular, İhale Şartnamesi’nde belirlenen hususlar kapsamında hem mali yeterlilik hem de sektörde deneyimlilik açısından değerlendirilir.

9- Başvurular Yeterlilik Komisyonu’nca değerlendirilerek ihaleden önce 03.11.2008 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

            10- İhale kapalı teklif usulüyle yapılacak olup, taşınmazın yıllık kira bedelinin İdarece belirlenen ve ihale şartnamesinde belirtilen muhammen kira bedeli üzerinden artırımı suretiyle yapılacaktır. 

 11- Taleplerin değerlendirilebilmesi için ilan edilen parsellere ilişkin ayrıntılı açıklama ve bilgiyi içeren ‘‘500 yatak kapasiteli Beş yıldızlı Otel, Kür Merkezi ve Ek tesisleri  Yapım İşi İhale Şartnamesi”, Bolu İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden 5.000 YTL (Beşbinyenitürklirası) ücret karşılığı temin edilecektir. Şartname ücreti Ziraat Bankası Bolu Şubesi nezdindeki 351 584 66-5004nolu hesaba yatırılacak ve banka dekontunun açıklama bölümüne “Bolu İl Özel İdaresi Termal Otel Yapım İşi Şartname Bedeli” ifadesi ve bedeli yatıran girişimcinin adı/ünvanı ile irtibat adresi ve telefonu yazdırılacaktır.

  12- Müracaat esnasında ayrıntılı bilgi  İl Özel İdaresi – BOLU adresinden alınabilecektir.

13-‘‘500 yatak kapasiteli Beş yıldızlı Otel, Kür Merkezi ve Ek tesisleri  Yapım İşi İhalesine ilişkin Şartname ve ekleri İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğünde mesai saatleri içersinde görülebileceği gibi http://www.boluozelidaresi.gov.tr/ ve http://www.bolu.gov.tr/ adresinden erişilebilir. 

14- Bu şartnamede istenen bilgi ve belgelerin eksik veya yetersiz olması durumunda, başvuru geçersiz sayılacaktır.

15- Bu duyuru kapsamında yapılacak kiralama işinde “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” ve ‘‘500 yatak kapasiteli Beş yıldızlı Otel, Kür Merkezi ve Ek tesisleri  Yapım İşi İhale Şartnamesi” hükümleri uygulanır.

16-İhale Komisyonu 2886 sayılı devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İHALEYE KONU KİRAYA VERİLECEK KAMU TAŞINMAZININ

 

Taşınmazın Yeri         : Karacasu Termal Turizm Merkezi

İli                                : Bolu

İlçesi                          : Merkez

Köy/Mah./Belde        : Karacasu Beldesi

Pafta No.                    :  BOLU G27-d-08-a-2-d

Ada                             : 877,878,879

Parsel                         : 1 (Tüm adalarda)

Yüzölçüm                    : 127.339,10 m²

Mülkiyet                    : Bolu İl Özel İdaresi

Tahsis Türü               : Kiralama

Kiralama Süresi        : 49 yıl

Kullanım Türü           : Termal Konaklama Tesisi

Kapasite                    : En az500 yatak

İşin Tanımı                 : Yukarıda özellikleri belitirtilen taşınmazda Termal otel yaptırılması işidir.

Kiraya Veren İdare   : Bolu İl Özel İdaresi

Girişimci                    : İhale neticesi kendisiyle sözleşme yapılacak sermaye şirketi niteliğinde

                                     tüzel kişi ve gerçek kişi  İlân Olunur.